Przyjęcie i formacja

w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych prowincji warszawskiej

Przyjęcie

Ze Statutu OCDS prowincji warszawskiej:
 1. Członkiem zwyczajnym Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, zwanym dalej członkiem Wspólnoty OCDS, może zostać osoba praktykująca, należąca do Kościoła katolickiego, w pełni uczestnicząca w życiu sakramentalnym oraz świadomie przyjmująca prawo własne Świeckiego Zakonu.
 2. Warunki przyjęcia.
  Kandydat do OCDS powinien spełniać poniższe warunki:

  1. być pomiędzy 18 a 55 rokiem życia,
  2. posiadać odpowiedni stopień dojrzałości duchowej, intelektualnej i emocjonalnej (K 34),
  3. być zrównoważonym psychicznie,
  4. żyć zdrową pobożnością chrześcijańską,
  5. w pełni przynależeć do Kościoła katolickiego – wykluczona jest przynależność do organizacji i grup, których działalność i cele nie zgadzają się z nauczaniem Magisterium Kościoła,
  6. żyć swoim powołaniem chrzcielnym, ze szczerym pragnieniem dążenia do świętości, w duchu charyzmatu kontemplacyjno–apostolskiego Karmelu,
  7. posiadać świadomość obowiązku regularnego brania udziału w życiu Karmelu i umieć pogodzić ten wymóg z obowiązkami swego stanu,
  8. mieć pełną możliwość korzystania z życia sakramentalnego,
  9. nie żyć w związku niesakramentalnym,
  10. nie należeć do stanu dziewic, nie być pustelnikiem, nie być wdową lub wdowcem konsekrowanym,
  11. nie być członkiem Wspólnoty kościelnej o innej duchowości i formacji,
  12. nie przyjmować kierowniczej funkcji w stowarzyszeniu kościelnym,
  13. odbyć rozmowę z Radą Wspólnoty OCDS i Asystentem,
  14. złożyć pisemną prośbę o przyjęcie do Wspólnoty OCDS,
  15. złożyć życiorys uwzględniający życie religijne i stan cywilny,
  16. przedłożyć aktualne świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętych sakramentach (w tym sakramentu bierzmowania) i o uzyskanych ewentualnie dyspensach,
  17. w przypadku osób pozostających w związkach małżeńskich wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na przynależność do Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych,
  18. Rada Wspólnoty OCDS, w razie konieczności, może skierować osobę, która pragnie być przyjęta, na konsultacje z psychologiem.
 3. W szczególnych okolicznościach, w przypadku artykułu 4, punkt: a, k, l, q Rada Wspólnoty, po konsultacji z Przełożonym Prowincjalnym lub jego Delegatem może uchylić określone w nich warunki.
 4. Przyjęcie do OCDS następuje po pewnym czasie kontaktu ze Wspólnotą, zwanym okresem wstępnym, który trwa od 6 do 12 miesięcy. Rada Wspólnoty OCDS w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat (K, 36, 58).
 5. Przyjęcie do Wspólnoty odbywa się, zgodnie z Rytuałem OCDS poprzez nałożenie kandydatowi poświęconego, brązowego szkaplerza sukiennego, zazwyczaj o wymiarach 15 x 20 cm. Szkaplerz jako „Szata Maryi” stanowi zewnętrzny znak przynależności do Zakonu (K 36b). Przy tej okazji do imienia z chrztu świętego dodaje się predykat (wezwanie).

Formacja

Formację w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych możemy podzielić na następujące okresy:

 • wstępny – od przyjścia do przyjęcia do Wspólnoty (trwa od 6 do 12 miesięcy 1)
 • pierwszy – od przyjęcia do Wspólnoty do pierwszych przyrzeczeń (trwa 2 lata 2)
 • drugi – od pierwszych przyrzeczeń do przyrzeczeń definitywnych (trwa 3 lata 3)
 • okres formacji ciągłej (przez całe życie)

Pełne zasady dotyczące przyjęcia i formacji w Statucie OCDS prowincji warszawskiej
Przypisy:
1. Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć ten okres do dwóch lat;
2. Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć pierwszy okres formacji, nie dłużej jednak niż na kolejne dwa lata. Również sam formowany może wystąpić do Rady Wspólnoty o przedłużenie pierwszego okresu formacji z zastrzeżeniem jak wyżej.
3. Rada Wspólnoty w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć drugi okres formacji – nie dłużej niż na kolejne trzy lata.Również sam formowany może wystąpić do Rady Wspólnoty o przedłużenie drugiego okresu formacji z zastrzeżeniem jak wyżej.